Ochrona danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych ZSP w Borowie


Niniejszym informujemy, że przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe.
Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.

I. Administrator danych osobowych

Zespół Szkół Publicznych w Borowie, z siedzibą w Borowie, ul. Wrocławska 24

II. Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przez

 email:Tomasz.dragan75@gmail.com; telefon: +48733508806 lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

III. Cele i podstawy przetwarzania

Prawo Oświatowe

Karta Nauczyciela

Ustawa o systemie oświaty

Ustawa o systemie informacji oświatowej

ustawa  o finansowaniu zadań oświatowych

Rozporządzenia do ww. ustaw

realizacja obowiązków prawnych ciążących na administratorze (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)

realizacja zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)

realizacja zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

realizacja umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)

IV. Kategorie danych, które przetwarzamy

Będziemy przetwarzać  kategorie Pani/Pana danych, które wymagane są poprzez przepisy prawa wymienione powyżej.

V. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane innym kategoriom podmiotów, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.

VI. Pani/Pana prawa:

Przysługuje Pani/Panu prawo:

 

dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);

sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);

usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);

ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);

przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);

prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.